Het belangrijkste doel is om de maatschappelijke waarde van ambacht in de breedte te her-evalueren. Een kritische analyse van de huidige evaluatie- en valorisatiemechanismen van ambachtelijke kennis is het vertrekpunt om onderliggende paradigma’s, conventies of black boxes te identificeren die een toekomstgericht discours over ambacht in de weg staan. Van daaruit zal het project beginnen met het formuleren van nieuwe denkkaders in een combinatie van theoretisch en praktijkgericht onderzoek en co-creatie.

Wetenschappelijke doelstellingen

Het onderzoeksproject vertrekt vanuit de vaststelling dat de waarde en waardering rond ambachtelijke kennis en knowhow momenteel gebrek heeft aan een helder discours. Definities rond de waarde van ambacht lopen door en over elkaar heen afhankelijk van het ambachtelijke ecosysteem (markt, beleid, juridisch, onderwijs, makerscontext) waar we ons in bevinden. Dit heeft te maken met verschillende controverses, gebaseerd op hardnekkige paradigma’s en dualismes van het modernisme, die belichaamde kennis tegenover theorie stellen, technologische innovatie tegenover traditie, ambachtelijkheid tegenover de creatieve kunsten, cultureel erfgoed tegenover creatieve industrie en waarin handmatige skills en materiële praktijken minder als waardevol worden aanzien dan intellectuele arbeid.

Met behulp van Actor-Network Theory, Convention Theory en Controversy Mapping zal het project de state of the art van onderzoek en discours rond ambacht versterken. We vertrekken vanuit een kritische analyse van dualismes en black boxes die aan de grondslag liggen van huidige waarderingsmethoden en -instrumenten. Het onderzoek wil hiermee de basis leggen voor nieuwe en broodnodige innovatieve en interdisciplinaire vormen van wetenschappelijk onderzoek naar ambachten die aansluiten bij actuele postmateriële, posthumane en pluriversele wereldbeelden.

Maatschappelijke doelstellingen

De geproduceerde wetenschappelijke kennis wordt ook gevaloriseerd en vertaald naar concrete utilisatie-producten die gericht zijn op de noden van de stakeholders waarmee het project is opgezet. Het project richt zich onder meer op het ontwikkeling van aanbevelingen rond business modellen en IP gericht op makers en ambachtelijke bedrijven. Daarnaast wordt ge-experimenteerd met nieuwe tools en formats voor opleidingen, gekoppeld aan bredere beleidsrichtlijnen voor de formele onderwijssector. Vanuit het onderzoek naar maker spaces wordt ingezet op instrumenten of aanbevelingen die de impact van dit soort plekken beter in kaart brengen. Op beleidsvlak ten slotte werken we aan een roadmap voor een Crafts Council in Vlaanderen of andere vorm van representatie, die ervoor kan zorgen dat de sector beter vertegenwoordigd en ondersteund wordt.