Het project werd voorbereid via een langdurig proces van uitwisseling met ambachtslieden en belanghebbenden, variërend van culturele en onderwijsinstellingen tot makerspaces, hogescholen, lokale en regionale beleidsmakers en belangenbehartigings-, lobby- of intermediaire organisaties. Tijdens de loop van het project worden drie werkgroepen opgericht waarin we samen met stakeholders focussen op de volgende centrale thema’s.

Educatie en transmissie

Ambachtelijke opleidingen zijn verspreid over  een divers aanbod van onderwijs- en opleidingsprogramma’s die worden aangeboden door Vlaamse hogescholen, opleidingsverstrekkers, volwasseneneducatie (CVO, Syntra) en deeltijds kunstonderwijs (DKO). Ambachten passen echter vaak moeilijk in bestaande curricula en professionele classificatiesystemen, die gebaseerd zijn op mentale en culturele kaders waarin allerlei tegenstellingen vervat zitten die ambachten in een moeilijke verhouding plaatsen tot technologie, innovatie, design of abstract denken. Crafting Futures vertrekt van een gronding onderzoek van de huidige certificerings- en kwalificatiesystemen van ambachtsopleidingen in Vlaanderen om van daaruit tools en experimenten te ontwikkelen voor nieuwe leerformats gekoppeld aan bredere beleidsaanbevelingen.

Maker Spaces

Ten tweede zal het project zich bezighouden met maker spaces in stedelijke context. Hoewel er verschillende typologieën bestaan, delen ze het kenmerk dat ze ruimte, gereedschap, apparatuur en opleidingsformats aanbieden voor verschillende soorten makers. Ze worden gezien als belangrijke fora voor het overdragen van ambachtelijke kennis en skills, zowel naar makers als naar burgers en leggen hierbij een sterke focus op circulaire productie, deeleconomie en open kennissystemen. Crafting Futures onderzoekt hoe de maatschappelijke en economische validering van hun impact kan versterkt worden om zo hun vaak onzekere positie in regionaal beleid beter te verankeren.

Beleid en ondernemerschap

In de economische context van vandaag zijn ambachtslieden vaak onvoldoende op de hoogte van manieren om duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen die de hoge kosten voor arbeid, werkruimte, grondstoffen, gereedschappen en apparatuur succesvol integreren. Crafting Futures doet onderzoek naar instrumenten  die ambachtslieden kunnen ondersteunen op vlak van legale status, IP en business modelling en formuleert heerrond beleidsvoorstellen. Gezien de gefragmenteerde en diverse aard van de sector en het gebrek aan structurele middelen en ondersteuning, ontwikkelt Crafting Futures ook institutionele aanbevelingen (subsidies, netwerken) om de positie en veerkracht van de ambachtssector in Vlaanderen te versterken.